Лабараториска опрема

Врз основа на потребите на нашите најголеми клиенти SharrCem, започнавме интензивна деловна соработка со увозниците на лабораториска опрема, давајќи целосна поддршка на цементните лаборатории.

Лабораториската програма содржи:

  • Лабораториската опрема (цемент анализатори)
  • Лабораториска стакларија
  • Лабораториски ваги
  • Хемиски реагенси

и многу повеќе.