Заклучувачи на вентили

Опис

Уредите за заклучување на вентили, се наменети да се спречи отворање на вентилот со што се оневозможува проток на гасови и течности за време на одржување и сервисирање.