Заклучувачи на електрични и пневматски приклучоци

Опис

Со заклучување на приклучоците се спречува нивно несакано вклучување во ѕидниот приклучок за електрична енергија или висок притисок додека се врши поправка на машини.

Со производите за заклучување електрични приклучоци може да се заклучат ниско и високо напонски приклучоци  со пречник до 76 mm и должина до 139 mm. 

Со производите за заклучување на пневматски приклучоци се спречува нивно несакано вклучување во ѕидниот приклучок за висок притисок додека се врши поправка на машини.