Заклучувачи на осигурувачи

Опис

Со поставувњето на уредите за заклучување на осигурувачите се спречува враќањето на осигурувачот пред да биде завршена поправката, а со тоа вработените се заштититени од струен удар.